streda 26. marca 2008

Z histórie kníh (5. časť)

Prvenstvá na Slovensku

Prvá verejná knižnica na Slovensku

V polovici 19. storočia bol Liptovský Svätý Mikuláš centrom slovenského kultúrneho a národného života. Prvá slovenská verejná knižnica bola otvorená 1. novembra 1829.
Rovnako sa na pôde tohto mesta zrodilo prvé slovenské ochotnícke divadlo, kultúry spolok Tatrín, Žiadosti slovenského národa i prvý politický program Slovákov.


Prvé kníhkupectvo na Slovensku

Prvé slovenské kníhkupectvo založil Eugen Krčméry - kníhkupec a vydavateľ v Banskej Bystrici v roku 1856.


Prvá kníhtlačiareň na Slovensku


Jednou z prvých kníhtlačiarní na Slovensku bola Dadanova tlačiareň v Žiline. Ján Dadan (
český exulant) otvoril kníhtlačiareň a v r. 1665 v nej začal tlačiť a stal sa teda prvým známym kníhtlačiarom v Žiline. Ján Dadan st., tlačil v Žiline od r. 1665 až do svojej smrti v r. 1673. V jeho práci potom pokračovala jeho vdova Alžbeta Dadanka, rod. Wetterinová. Meno Alžbety Dadanky sa na žilinských tlačiach objavuje až do roku 1683, kedy prebral kníhtlačiar jej syn Ján Dadan ml. Ján Dadan ml. sa narodil v decembri 1662, vzdelanie získal v samotnej Žiline, aby mohol bezchybne tlačiť knihy nielen v reči „otcovskej slovanskej", ale i v latinskej, nemeckej, uhorskej, gréckej a hebrejskej. Dadanovská tlačiareň koncom 17. a začiatkom 18. storočia (v Žiline 1665 - 1717) patrila medzi najznámejšie na Slovensku a zaslúžila sa nielen o šírenie vzácnych kníh, ale i dobrého mena mesta Žiliny. V roku 2004 uplynulo 300 rokov odkedy - presne 26. júla 1704 Dokonaw w Panu žiwot swůj... pan Jan Dádan, Měsstenín a Obyvatel Žilinský, též Kněh Tlačitel chwalitebný".


Najstaršia a najväčšia vedecká knižnica na Slovensku

Univerzitná knižnica v Bratislave - jej knižničný fond predstavuje viac ako 2 300 000 knižničných jednotiek, vrátane slovenskej a zahraničnej literatúry, publikácií OSN a UNESCO, starých a vzácnych tlačí a moderných multimediálnych nosičov. Vznikla v roku 1919 ako Knižnica Univerzity Komenského. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila do roku 1954 funkciu národnej knižnice. Už v roku svojho vzniku získala právo na povinný výtlačok kníh a periodík z územia Slovenska. Od roku 1954 je samostatnou vedeckou knižnicou slúžiacou širokej verejnosti. Ponechala si však názov Univerzitná knižnica, pretože vyjadruje jej históriu, širokú profiláciu fondu i používateľského zázemia; pod týmto názvom sa stala známou v zahraničí. Z klasickej knižnice sa postupne pretvorila na modernú knižnično-informačnú inštitúciu. V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave slúži čitateľom celkovo 11 študovní, v ktorých sa nachádza spolu 380 študijných miest. Za vyše 80-ročnú históriu bratislavskej Univerzitnej knižnice, sa z pomerne malej akademickej knižnice stala známa vedecká inštitúcia. Ročne zrealizuje 640 000 výpožičiek pre 16 900 čitateľov.

Zdroj:
www.infolib.sk
Žilinský večerník
www.ulib.sk


Žiadne komentáre: